De Korte Noorderweg, een verouderd maar deels nog operationeel bedrijventerrein dat met de rug naar de omliggende buurt ligt, wordt getransformeerd naar een levendige, gezonde en groene woonomgeving voor jongeren (starters) en ouderen

CONCEPT

Het huidige bedrijventerrein Korte Noorderweg wordt sterk vergroend. De nieuwe gebouwen worden in een losse compositie geplaatst waardoor een groen en autoluw dwaalmilieu ontstaat voor voetgangers. De vergroening zorgt voor meer biodiversiteit, opvang van water en tegengaan van hittestress. En biedt ook voor de huidige omwonenden ruimte voor spelen en ontmoeten. De Korte Noorderweg blijft de ontsluiting voor bestaande bebouwing in het gebied en krijgt een bij het nieuwe plan passende uitstraling.
Wonen in het Geuzenpark
In Geuzenpark is ruimte voor verschillende doelgroepen. Uitgangspunt daarbij is om te bouwen voor de buurt. Aan jongeren wordt de mogelijkheid gegeven om hun eerste stap te zetten en aan ouderen om juist door te stromen op de woningmarkt. Geuzenpark voorziet in de behoefte van jongeren naar eigen woonruimte door betaalbare (sociale) huurwoningen te realiseren, die vanwege hun ligging nabij het treinstation in directe verbinding staan met de rest van Nederland. Voor starters op de woningmarkt biedt Geuzenpark bovendien voldoende koopwoningen aan onder de NHG-grens. Daarnaast zullen er woningen worden gerealiseerd voor (actieve) senioren, die hun eengezinswoning willen verruilen voor een ruim, levensloopbestendig appartement waar zij nog lang van kunnen genieten.

PLAN

Het hele plan is gericht op ontmoeting in het groen. De gebruiksintensiteit in het gebied verschilt. Aan het spoor en rondom de werkfuncties is de meeste dynamiek. Op de plekken langs de Korte Noorderweg en in het hart van het gebied tussen werken en wonen is reuring, terwijl er tussen de woongebouwen meer rust is. Elke intensiteit kent ook een passend gebruik. Rondom de gebouwen aan het spoor zijn plekken voor verblijf en ontmoeten. Tussen de werkfuncties kan synergie ontstaan omdat ze georiënteerd zijn op buitenruimtes die gezamenlijk gebruikt worden. Hier lunchen werknemers en wordt in de avondzon een borrel gedronken.

LOCATIE

Een belangrijk onderdeel van het Geuzenpark is het groen. De Geuzenbuurt kent een aanzienlijk tekort aan openbaar groen en plekken voor recreatie in de publieke ruimte. Geuzenpark zet in op het toevoegen van een groene zone met verschillende typen natuurlijke begroeiing, plekken voor recreatie en een ecologisch verantwoord en duurzame visie. Daarmee maakt het stenige terrein plaats voor een zachte leefomgeving voor de huidige en toekomstige bewoners van de buurt.

 

PARTICIPATIE NIEUWS

PLANNING GEUZENPARK*

*Planning is aan verandering onderhevig en is onder meer afhankelijk van externe factoren en politieke besluitvorming.

Q2 2021

Intentieovereenkomst Korte Noorderweg

Q1 2022

Gebiedspaspoort Korte Noorderweg vastgesteld in gemeenteraad

Q4 2022

Bestemmingsplan 1221 vastgesteld in gemeenteraad

Q4 2023

Onherroepelijk Bestemmingsplan 1221
Q1 2024
Vaststellen LOP Korte Noorderweg door College B&W
Q3 2024
Anterieure overeenkomst met gemeente