Het Geuzenpark

Een Plan voor een Metamorfose

De Korte Noorderweg in Hilversum is toe aan een grote vernieuwing. Wat nu een grijs en versteend bedrijventerrein is, kan een nieuwe oase worden voor wonen, werken en genieten van groen. Met eigentijdse woon- en werkruimtes, en met een compleet nieuw centraal park.

Dit plan is geworteld in brede maatschappelijke trends: demografisch, economisch, cultureel. Tegelijk kent postcodegebied 1221 specifieke uitdagingen. Ook hierop biedt het Geuzenpark antwoord.

Proces Participatie

Wij vinden het belangrijk om de buurt te betrekken bij het plan.

De buurt kan zowel online als offline input geven voor het toekomstige plan. We zijn 30 november gestart met een (vanwege Corona) kleinschalige buurtwandeling met een aantal omwonenden. We vervolgen met een online enquête, maar de enquête is zeker niet het enige onderdeel van het participatieproces. Uit ervaring weten we dat sommige onderwerpen zich beter lenen voor een goed gesprek, dan voor een gesloten vraag in een online tool.

30 NOVEMBER

Buurtwandeling

Dit geldt als een eerste wederzijdse kennismaking.

12 JANUARI – 25 JANUARI

Online Enquête

In deze enquête leggen we de nadruk op het ophalen van wensen op bepaalde onderdelen van de herontwikkeling, zoals bijvoorbeeld het type woningen (voor welke doelgroepen) en de invulling van het openbaar groen in het gebied.

Wij vragen zowel online als offline aandacht voor de enquête. Door middel van een ansichtkaart die verspreid wordt onder omwonenden (postcodegebied 1221 Geuzenbuurt en kleine Driftbuurt ), en advertenties op diverse (social) media. De nadruk van de enquête ligt op het zo breed mogelijk betrekken van inwoners: iedereen kan meedoen. Omdat het onderzoek via een open link bereikbaar is, kunnen omwonenden zelf ook andere buurtbewoners op het onderzoek wijzen.

U kunt vanaf dinsdagmiddag 12 januari meedoen aan de enquête via deze link.

4 & 16 MAART, vervolg op 7 JUNI

Informatie- & Participatieavonden
De informerende bewonersavond op 4 maart: een terugblik

Prosperity vindt het belangrijk om u als inwoner van de Geuzenbuurt te betrekken bij het herontwikkelingsplan en uw ideeën en wensen hierin mee te nemen. Op donderdag 4 maart heeft een informerende digitale bewonersavond plaatsgevonden. Tijdens deze avond zijn de resultaten uit de online enquête en de huidige plannen gepresenteerd. Ook is er ruimte geweest om vragen te stellen via de chat. Het webinar is opgenomen en is vanaf vandaag (hier), samen met de rapportage van de online enquête, hier terug te vinden op deze website.

Daarnaast kunt u een beknopt verslag van de avond, met beantwoording van de gestelde vragen, hier downloaden.

De verdiepende bewonersavond op 16 maart: een terugblik

Op dinsdag 16 maart vond wederom online een verdiepende bewonersbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst werd interactief ingevuld. Naast de presentatie van de stedenbouwkundige opzet zijn we tijdens deze bijeenkomst met de geïnteresseerden in kleinere groepen in gesprek gegaan over de nadere invulling van de plannen. In deze vorm was er voor individuele participanten ruimte om hun mening te geven en mee te denken. Uiteraard boden de gesprekken ook ruimte om andere vragen en zorgen in te brengen. U kunt (hier) het verslag van deze avond teruglezen en u kunt (hier) de presentatie van die avond bekijken. Daarnaast kunt u (hier) de beantwoording van de gestelde vragen lezen.

Aan het einde van deze avond hebben wij aangegeven dat we met de opgehaalde reacties aan het werk zullen gaan en dat we tijdens een volgende avond de resultaten zullen presenteren.

De derde bewonersavond op 7 juni

Tijdens de eerste twee bewonersavonden en in de periode daarna hebben we veel positieve maar ook kritische reacties en goede suggesties mogen ontvangen. Wij hebben de tijd genomen om te onderzoeken waar de zorgen, wensen en ideeën van de buurtbewoners kunnen worden meegenomen in de plannen. Wij denken dat we met een aantal aanpassingen behoorlijk tegemoet kunnen komen aan de belangrijkste zorgen van de direct omwonenden.
Op maandag 7 juni vond de derde online bewonersbijeenkomst plaats waarin we allereerst terug hebben gekeken naar de inhoud en input van de eerdere participatiemomenten (rondloop, enquête, de eerste en de tweede bewonersavond). Daarnaast hebben we meer in detail de gevolgen qua schaduwwerking en privacy van het plan uit Maart toegelicht en een aantal oplossingsrichtingen/ planaanpassingen gepresenteerd waarop de aanwezige participanten hebben kunnen reageren. U kunt (hier) de presentatie van die avond downloaden, (hier) kunt u het verslag van de avond teruglezen en (hier) alle commentaren die zijn achter gelaten op de Mentimeter.

Voor vragen en opmerkingen kunt u e-mailen met: info@geuzenpark.nl

De vierde bewonersavond op 18 november

Na een rondloop, een enquête en drie online sessies met geïnteresseerde omwonenden van de Korte Noorderweg is gebleken waar de positieve aspecten en de resterende knelpunten zaten in het eerdere stedenbouwkundig plan. De afgelopen maanden heeft Prosperity in nauw overleg met Rijnboutt (stedenbouwkundig bureau) gewerkt aan de verdere uitwerking hiervan en is het ontwerp op belangrijke punten aangepast om tegemoet te komen aan de belangrijkste opmerkingen uit de buurt.

Op 18 november 2021 heeft Prosperity een nieuwe bewonersavond georganiseerd om het aangepaste ontwerp van bureau Rijnboutt te presenteren en hierover in gesprek te gaan. De avond vond online plaats via Zoom en werd begeleid door Citisens, onder leiding van Johan Simon.

In het nieuwe stedenbouwkundig ontwerp is op een aantal locaties meer afstand genomen van de bestaande bebouwing en krijgt de groene strook rondom het plan een meer verbindend karakter ten opzichte van de buurt. Ook is er geschoven met een aantal volumes om het plan qua schaduwwerking en privacy verder te optimaliseren. Ook zijn er meer en grotere setbacks toegepast en zijn de hoogtes waar mogelijk aangepast.

Tijdens de avond werd uit de reacties van de participanten duidelijk dat deze stedenbouwkundige opzet veel beter aansluit bij de behoefte uit de buurt. Ook werden goede suggesties gedaan voor verdere verbetering van het plan. We nemen deze opmerkingen mee in het vervolgproces, waarin we samen met de buurt en de gemeente het plan verder zullen uitwerken.

U kunt hier de presentatie van de avond downloaden.

U kunt hier het verslag van de avond downloaden.

Voor vragen en opmerkingen kunt u e-mailen met: info@geuzenpark.nl

De vijfde bewonersavond op 16 februari 2022

Nadat voorgaande sessies online hebben moeten plaatsvinden vanwege de maatregelen omtrent covid-19, konden we elkaar op 16 februari eindelijk weer fysiek ontmoeten. De bewonersavond vond plaats in buurtcentrum De Geus en werd begeleid door bureau Citisens, onder leiding van Johan Simons.

Sinds de laatste bewonersavond van 18 november is er onder andere het een en ander gebeurd in het kader van de politieke besluitvorming voor postcodegebied 1221 en dit project. Met name het opstellen van een ‘gebiedspaspoort’ voor de Korte Noorderweg is daarin een belangrijke schakel. Om dit helder toe te kunnen lichten was zowel de gemeente Hilversum als de supervisor voor het gebied 1221 aanwezig, die beiden een presentatie hebben gegeven. Het vervolgproces is daarin ook toegelicht. Stedenbouwkundig bureau Rijnboutt heeft nogmaals een toelichting gegeven op het huidige stedenbouwkundige plan. Hoewel dit plan voor de beeldvorming ook al enkele visualisaties bevat, zal de architectonische uitwerking pas in een later stadium plaatsvinden. Ook hebben omwonenden de kans gekregen om hun woning in een 3D model te bekijken om de effecten qua bezonning, schaduwwerking en uitzicht te kunnen zien.

U kunt hier de presentatie van de avond downloaden.

U kunt hieronder het filmpje terugkijken dat tijdens de avond werd gepresenteerd.

U kunt hier het verslag van de avond downloaden.

Voor vragen en opmerkingen kunt u e-mailen met info@geuzenpark.nl. Wij zullen op korte termijn contact opnemen met de geïnteresseerden over het vervolgproces.

NNB

Presentatie aan de raad

Blijf op de Hoogte & Contact

Heeft u directe vragen, of heeft u interesse om hier te komen wonen? Stuur dan een e-mail naar info@geuzenpark.nl

VOOR MEER INFORMATIE EN AANKONDIGINGEN


Meer dan één Doelgroep

De trend naar kleinere huishoudens betekent nieuwe woonwensen, maar het aanbod schiet tekort. Het Geuzenpark biedt oplossingen:

 • voor ouderen: opvullen gat tussen ‘in oude woning blijven’ en verpleeghuis
 • voor ouderen: comfortabel, veilig
 • voor jongeren: eigentijds, compact, betaalbaar
 • voor gezinnen: meer doorstroming

Menselijke Maat

De Geuzenbuurt kent een traditie van prettig wonen en werken. De herinrichting van de Korte Noorderweg bewaart die traditie:

 • Menging van jong en oud
 • menging van woon- en economische functies
 • meer parkeerruimte én meer groen

Meer dan één Doelgroep

De trend naar kleinere huishoudens betekent nieuwe woonwensen, maar het aanbod schiet tekort. Het Geuzenpark biedt oplossingen:

 • voor ouderen: opvullen gat tussen ‘in oude woning blijven’ en verpleeghuis
 • voor ouderen: comfortabel, veilig
 • voor jongeren: eigentijds, compact, betaalbaar
 • voor gezinnen: meer doorstroming

Menselijke Maat

De Geuzenbuurt kent een traditie van prettig wonen en werken. De herinrichting van de Korte Noorderweg bewaart die traditie:

 • Menging van jong en oud
 • menging van woon- en economische functies
 • meer parkeerruimte én meer groen

Voor de Hele Buurt

Het nieuwe complex brengt profijt voor de héle Geuzenbuurt:

 • woonopties voor ouderen, jongeren, gezinnen
 • niet langer gedwongen de wijk uit
 • buurtvoorzieningen in de plint
 • centraal park is er voor iedereen

Wonen

De nieuwe woningen in het Geuzenpark zullen vooral appartementen zijn, in uiteenlopende soorten en prijsklassen:

 • mix van sociaal, middelduur en vrije sector
 • voor ouderen: levensloopbestendig, domotica
 • voor jongeren: flexibel, schaalbaar, (thuis)werken
 • nieuwe woonconcepten: sharing economy, co-living, co-housing

Voor de Hele Buurt

Het nieuwe complex brengt profijt voor de héle Geuzenbuurt:

 • woonopties voor ouderen, jongeren, gezinnen
 • niet langer gedwongen de wijk uit
 • buurtvoorzieningen in de plint
 • centraal park is er voor iedereen

Wonen

De nieuwe woningen in het Geuzenpark zullen vooral appartementen zijn, in uiteenlopende soorten en prijsklassen:

 • mix van sociaal, middelduur en vrije sector
 • voor ouderen: levensloopbestendig, domotica
 • voor jongeren: flexibel, schaalbaar, (thuis)werken
 • nieuwe woonconcepten: sharing economy, co-living, co-housing

Community

De inrichting van het Geuzenpark werkt stimulerend op ontmoeten en samen dingen doen. Dit bevordert het gemeenschapsgevoel en hiermee welbevinden en gezondheid:

 • sociaal contact meteen buiten de eigen woning
 • mix van doelgroepen faciliteert ‘zorgen voor elkaar’

Werken

Het Geuzenpark is niet alleen bedoeld om te wonen. De ligging vlak bij Station Hilversum sluit goed aan op economische functies in de plint:

 • modulaire bouw, schakelbaar en schaalbaar, mixed-use
 • studenten, zzp’ers, professionals
 • flexibile werkplekken in ‘post-centrale-kantoren’-wereld
 • nieuwe bedrijvighed, creatieve sector
 • waar mogelijk ook voor huidige ondernemers aan de Korte Noorderweg

Community

De inrichting van het Geuzenpark werkt stimulerend op ontmoeten en samen dingen doen. Dit bevordert het gemeenschapsgevoel en hiermee welbevinden en gezondheid:

 • sociaal contact meteen buiten de eigen woning
 • mix van doelgroepen faciliteert ‘zorgen voor elkaar’

Werken

Het Geuzenpark is niet alleen bedoeld om te wonen. De ligging vlak bij Station Hilversum sluit goed aan op economische functies in de plint:

 • modulaire bouw, schakelbaar en schaalbaar, mixed-use
 • studenten, zzp’ers, professionals
 • flexibile werkplekken in ‘post-centrale-kantoren’-wereld
 • nieuwe bedrijvighed, creatieve sector
 • waar mogelijk ook voor huidige ondernemers aan de Korte Noorderweg

Groen

De Geuzenbuurt kent een groot tekort aan openbaar groen. Het Geuzenpark brengt hierin één keer radicale verbetering in:

 • nieuw centraal park, groene lusthof van allure
 • hele project is ecologisch verantwoord en duurzaam

Participatie

Als project voor Hilversum en voor de Geuzenbuurt is het Geuzenpark gericht op sociale verbinding en saamhorigheid:

 • alle betrokkenen meenemen vanaf begin

Groen

De Geuzenbuurt kent een groot tekort aan openbaar groen. Het Geuzenpark brengt hierin één keer radicale verbetering in:

 • nieuw centraal park, groene lusthof van allure
 • hele project is ecologisch verantwoord en duurzaam

Participatie

Als project voor Hilversum en voor de Geuzenbuurt is het Geuzenpark gericht op sociale verbinding en saamhorigheid:

 • alle betrokkenen meenemen vanaf begin

Opmerking: gebruikte afbeeldingen zijn alleen ter referentie en geven niet de uiteindelijke constructie van het project weer.